İÇERİK

16_Kanal_Dvr_4d4dd6fd04e3c.jpg
 
16 Kanal Dvr
 

Haikon

Haikon DS 8016HFI S DVR Kayıt Cihazı

Haikon DS 8016HFI S, 16 Kanal, H.264, 4 CIF, HDD SMART,...

Haikon DS 8016HSI S DVR Kayıt Cihazı

Haikon DS 8016HSI S, 16 Kanal, 4CIF, H.264, HDD SMART, BNC,...

Haikon DS 8016HTI S DVR Kayıt Cihazı

Haikon DS 8016HTI S, 16 Kanal, H.264, 4CIF, HDD Smart, BNC,...

Haikon DS 7116HWI SH DVR Kayıt Cihazı

Haikon DS 7116HWI SH, 16 Kanal, H.264, WİFİ, 3G, WD1, VGA,...

Haikon DS 7116HWI SL DVR Kayıt Cihazı

Haikon DS 7116HWI SL, 16 Kanal, H.264, WİFİ, 3G, WD1, VGA,...

Haikon DS 7116HVI SH DVR Kayıt Cihazı

Haikon DS 7116HVI SH, 16 Kanal, H.264, WD1, 1 SATA HDD, 3G,...

Haikon DS 7116HVI SL DVR Kayıt Cihazı

Haikon DS 7116HVI SL, 16 Kanal, H.264, WİFİ, 1 SATA HDD,...

Haikon DS 7216HVI SH DVR Kayıt Cihazı

Haikon DS 7216HVI SH, 16 Kanal, H.264, HDMI, VGA, 4CIF, DVR...

Sayfa 1 / 4