İÇERİK

4-kanal-nvr
 
4 Kanal Nvr
 
 

Haikon

Haikon DS 7V04NI E1 NVR Kayıt Cihazı

Haikon DS 7V04NI E1, 4 Kanal, Wifi, H.264+, HDMI, VGA, 4MP,...

Haikon DS 7W04NI E1 NVR Kayıt Cihazı

Haikon DS 7W04NI E1, 4 Kanal, Wifi, H.264+, HDMI, VGA, 4MP,...

Haikon DS 7104NI SN N NVR Kayıt Cihazı

Haikon DS 7104NI SN N, 4 Kanal, 2MP, HDMI, HDD, VGA, ONVIF,...

Haikon DS 7104NISN NVR Kayıt Cihazı

Haikon DS 7104NI SN, 4 Kanal, 2MP, HDMI, HDD, VGA, ONVIF,...

Haikon DS 7104NI SNP NVR Kayıt Cihazı

Haikon DS 7104NI SNP, 4 Kanal, PoE, 2MP, HDMI, HDD, VGA,...

Haikon DS 7604NI E1 4P A NVR Kayıt Cihazı

Haikon DS 7604NI E1 4P A, 4 Kanal, 6MP, 2 SATA, HDMI, VGA,...

Haikon DS 7R04NI E1 NVR Kayıt Cihazı

Haikon DS 7R04NI E1, 4 Kanal, 2 SATA, PoE, 6MP, HDMI, VGA,...

Haikon DS 7P04NI E1 NVR Kayıt Cihazı

Haikon DS 7P04NI E1, 4 Kanal, 2 SATA, PoE, 6MP, HDMI, VGA,...

Haikon DS 7R04NI K1 4P NVR Kayıt Cihazı

Haikon DS 7R04NI K1 4P, 4 Kanal, 8MP, HDMI, VCA, H.265, 4K,...

Haikon DS 7R04NI K1 NVR Kayıt Cihazı

Haikon DS 7R04NI K1, 4 Kanal, 8MP, HDMI, VCA, H.265, 4K,...

Haikon DS 7P04NI K1 4P NVR Kayıt Cihazı

Haikon DS 7P04NI K1 4P, 4 Kanal, 8MP, HDMI, VCA, H.265, 4K,...

Sayfa 1 / 2