İÇERİK

nvr-128kanal
 
128 Kanal Nvr

128 Kanal Nvr

Brickcom NJ 45S NVR Kayıt Cihazı

Brickcom NJ 45S, 128 Kanal, HDMI, 4K, VGA, H.264, MJPEG,...

Karel RPU 4416R 128 NVR Kayıt Cihazı

Karel RPU 4416R 128, 128 Kanal, SATA, HDD,RAID, H.265, NVR...

Dahua IVSS7008 1I NVR Kayıt Cihazı

Dahua IVSS7008 1I, 128 Kanal, Face Capture, Image Serach,...

Pixus PXNVR R3L416E NVR Kayıt Cihazı

Pixus PXNVR R3L416E, 128 Kanal, 4K Video Desteği, H.265,...

Pixus PXNVR R5L416E NVR Kayıt Cihazı

Pixus PXNVR R5L416E, 128 Kanal, 4K Video Desteği, 10TB...

Sayfa 1 / 9