Duyuru

DÖVİZ BÜROLARI KAMERA SİSTEMİ

DÖVİZ BÜROLARI KAMERA SİSTEMİ

Döviz Büro/Büfeleri Kamera ve Görüntü Kayıt Sistemi Genelgesi” 31.03.2022 Uyumlu Kamera Sistemi için lütfen iletişime geçin.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’a İlişkin 2018-32/45 Sayılı Tebliğ uyarınca yetkili müesseselerin (döviz büro/büfelerin) merkez ve/veya şubelerinde kamera ve görüntü kayıt sisteminin kurulması, güvenliğinin sağlanması, kayıtlarının saklanması ve yedeklenmesi, kameraların işletme sistemi ve donanımların bakım ve onarımlarının yapılmasına ilişkin usul ve esasları içeren tebliğ gereğince aşağıdaki maddeler duyurulmuştur.

 
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, “Kamera ve Görüntü Kayıt Sistemi Genelgesi” 31.03.2022 tarihinde YM-2022/1 sayılı olarak yayımlanmıştır. Söz konusu Genelge ile yetkili müesseselerin merkez ve/veya şubelerinde kamera ve görüntü kayıt sisteminin kurulması, güvenliğinin sağlanması, kayıtlarının saklanması ve yedeklenmesi, kameraların işletme sistemi ve donanımların bakım ve onarımlarının yapılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
 
KAMERA VE GÖRÜNTÜ KAYIT SİSTEMİ GENELGESİ
(YM-2022/1)
 
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Genelgenin amacı, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’a İlişkin 2018-32/45 Sayılı Tebliğ uyarınca yetkili müesseselerin merkez ve/veya şubelerinde kamera ve görüntü kayıt sisteminin kurulması, güvenliğinin sağlanması, kayıtlarının saklanması ve yedeklenmesi, kameraların işletme sistemi ve donanımların bakım ve onarımlarının yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
 
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Genelge, 30/01/2018 tarihli ve 30317 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’a İlişkin 2018-32/45 Sayılı Tebliğ’e dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Genelgede geçen;
a) Arıza: Kamera ve görüntü kayıt sistemindeki arızaları,
b) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,
c) Döviz Alım Belgesi (DAB): Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2018-32/45 sayılı Tebliğ’de tanımlanan Döviz Alım Belgesini,
ç) Döviz Satım Belgesi (DSB): Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2018-32/45 sayılı Tebliğ’de tanımlanan Döviz Satım Belgesini,
d) Genel Müdürlük: Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğünü,
e) Kamera ve görüntü kayıt sistemi: Tesis edilecek dahili ve harici tip kameralardan gelen görüntülerin, bilgisayarlar aracılığıyla ekranlardan izlenme, kayıt edilme ve ilgili geçmiş görüntü kayıtlarının tekrar izlenmesine olanak veren kayıt cihazları ile bu işlemlerin fonksiyonelliğini farklı amaçlara yönelik sağlayan video görüntü anahtarlayıcı, kontrol klavyeleri gibi yardımcı cihazlar ile gerektiğinde fotoğraf çekilmesini sağlayan kamera sistemini,
f) Sistem bakımını üstlenen firma: Kamera ve görüntü kayıt sistemini kuran ve/veya düzenli ve belli sürelerde bakım ve kontrolünü sağlayan, sistem arızası halinde arızanın giderilmesinde sorumlu olan yetkili firmayı,
g) Tebliğ: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’a İlişkin 2018-32/45 Sayılı Tebliğ’i,
ğ) YMBS: Yetkili Müessese Bilgi Sistemini,
ifade eder.

Kamera ve Görüntü Kayıt Sistemi

MADDE 4- (1) Yetkili müessese faaliyet izni/şube faaliyet izni aşamasında ya da adres değişikliği bildiriminde sistemi kuran firmadan alınacak kamera ve görüntü kayıt sisteminin kurulduğuna, düzenli olarak çalıştığına, elde edilen kayıtların kayıt tarihinden itibaren 1 yıl süreyle saklandığına ilişkin ıslak imzalı beyanın, yetkili müessese tarafından imzalanacak Genelge’nin Ek1’inde yer alan “Kamera ve Görüntü Kayıt Sistemi Genelgesi’ne Uyum Beyan Formu” ve
Bakanlıkça talep edilen diğer belgelerin YMBS’ye yüklenmesi zorunludur.
(2) Yetkili müesseselerin kamera ve görüntü kayıt sistemleri ile elde edilen kayıtları haftalık olarak mevcut iş yerlerinden farklı bir lokasyonda veya bulut bilişim hizmetlerini kullanmak suretiyle aynı görüntü kalitesiyle yedeklemesi ve bu verileri en az 1 yıl süreyle saklaması zorunludur.
(3) Yetkili müesseselerin iş yerlerinde; işlem yapılan her bir vezneyi, döviz alım satım işleminin yapıldığı tüm alanları, kasayı, işlem noktalarını ve işlem yapanları gösterecek ve kör nokta barındırmayacak şekilde yeterli sayıda kameradan oluşan kamera ve görüntü kayıt sisteminin çalışır şekilde kurulu bulundurulması zorunludur.
(4) Yetkili müesseselerin kamera ve görüntü kayıt sisteminin sistem bakımını üstlenen bir ya da birden fazla firma ile en az 1 yıllık olmak üzere anlaşma yapmaları zorunludur. Yapılan anlaşmaya sistem bakımını üstlenen firmaya ait e-posta/elektronik bildirim ve telefon bilgilerinin açıkça yazılması zorunludur. Ayrıca, sistem bakımını üstlenen firma tarafından 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süreler içerisinde arızanın giderilmesine ilişkin bir hükmün anlaşmaya eklenmesi zorunludur.
(5) Sistemde kullanılacak bütün ekipmanların, 24 saat sürekli çalışma prensibine göre tasarlanması, ortamın iklim şartlarından ve tozdan etkilenmeyecek yapıda olması ve bu esaslar göz önüne alınarak kamera ve görüntü kayıt sisteminin kurulması ve muhafazası zorunludur.
(6) Yetkili müesseseler faaliyete ara verdikleri dönemde kamera ve görüntü kayıt sistemlerini çalışır durumda bırakmak zorundadır. Ancak bu dönemde yetkili müesseseler 5 inci maddenin birinci fıkrasındaki yükümlülükten muaftır.
(7) Kameraların saatlerinin güncel, doğru olması ve gerçekleştirilen DAB/DSB’de bulunan zaman bilgisi (saat ve dakika) ile aynı olması zorunludur.
(8) Kamera ve görüntü kayıt sisteminin kapatılmasını zorunlu kılan tadilat hallerinin varlığı durumunda önceden Bakanlığa bilgi verilmesi zorunludur.
 

Arıza bildirimleri

MADDE 5- (1) Kamera ve görüntü kayıt sisteminin iş yeri içerisinde bu Genelgede belirtilen alanları görecek şekilde konumlandırıldığı, sistemin ve görüntü kayıt fonksiyonunun çalışır durumda olduğu her gün kontrol edilir.
(2) Kamera ve görüntü kayıt sisteminde birinci fıkrada belirtilen ve her gün yapılan kontrol sonucu herhangi bir sebeple görüntü kalitesinin düşmesi, görüntü alımının durması, kamera lenslerinin dış bir etkenle kapatılması, herhangi bir sebeple kayıtların kaybolması/silinmesi veya sistemin devre dışı kalması vb. arızaların tespit edilmesi durumunda söz konusu arızaların giderilerek YMBS üzerinden Bakanlığa en geç arızanın başladığı andan itibaren 48 saat içerisinde bildirilmesi zorunludur. Söz konusu bildirime; arızanın başladığı tarihin, saat ve dakikanın, arızanın nedeninin, geçmiş verilerin kurtarılıp kurtarılamadığının ve kurtarılamadıysa açıklamasının yer aldığı sistem bakımını üstlenen firma raporunun eklenmesi zorunludur.
(3) Arızaların 48 saat içinde giderilemeyecek olması durumunda dahi arızanın başladığı andan itibaren 48 saat içerisinde YMBS üzerinden Bakanlığa bildirilmesi zorunludur.
(4) Faaliyete ara veren yetkili müesseselerin, ara verme süresi içerisinde meydana gelen arızaları faaliyete başladığı andan itibaren 48 saat içerisinde söz konusu arızaları gidererek YMBS üzerinden Bakanlığa bildirmesi zorunludur.
(5) Arızaların belirtilen süreler içerisinde giderilemeyecek olması durumunda sistem bakımını üstlenen firmanın hazırlayacağı, arızanın en geç hangi tarihte giderileceğini ve gerekçelerini açıklayan teknik raporun ya da konuya ilişkin diğer gerekçeleri tevsik eden belgelerin arıza bildirimine eklenmesi zorunludur. Mücbir sebep, haklı haller ve öngörülmeyen haller kapsamında Bakanlık ilave süre vermeye yetkilidir.
(6) Kamera ve görüntü kayıt sistemine ilişkin arıza bildirimlerinde, YMBS’de belirtilen ve başvuru kapsamında talep edilen bilgi ve belgelerin başvurulara eklenmesi zorunludur.

Geçiş Hükümleri ve Uygulama Esasları

MADDE 6 – (1) Bakanlıkça faaliyet izni verilen ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla faaliyette bulunan yetkili müesseselerin 30/06/2022 tarihine kadar kamera ve görüntü kayıt sistemlerini, Tebliğin 26 ncı maddesi ile bu Genelgede belirtilen hükümlerle uyumlu hale getirmeleri ve YMBS’deki ilgili modül üzerinden bildirimde bulunmaları zorunludur.
 
Yetki
MADDE 7- (1) Genel Müdürlük, bu Genelgenin tatbikatını temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, Genelgede öngörülmeyen halleri değerlendirmeye ve Genelgede öngörülen haller dışında kalan özel durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.
 
Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Genelge Bakanlık internet sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Genelge hükümlerini Genel Müdürlük yürütür.

KAMERA VE GÖRÜNTÜ KAYIT SİSTEMİ GENELGESİ
(YM-2022/1)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Genelgenin amacı, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’a İlişkin 2018-32/45 Sayılı Tebliğ uyarınca yetkili müesseselerin merkez ve/veya şubelerinde kamera ve görüntü kayıt sisteminin kurulması, güvenliğinin sağlanması, kayıtlarının saklanması ve yedeklenmesi, kameraların işletme sistemi ve donanımların bakım ve onarımlarının yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Genelge, 30/01/2018 tarihli ve 30317 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’a İlişkin 2018-32/45 Sayılı Tebliğ’e dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Genelgede geçen;
a) Arıza: Kamera ve görüntü kayıt sistemindeki arızaları,
b) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,
c) Döviz Alım Belgesi (DAB): Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2018-32/45 sayılı Tebliğ’de tanımlanan Döviz Alım Belgesini,
ç) Döviz Satım Belgesi (DSB): Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2018-32/45 sayılı Tebliğ’de tanımlanan Döviz Satım Belgesini,
d) Genel Müdürlük: Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğünü,
e) Kamera ve görüntü kayıt sistemi: Tesis edilecek dahili ve harici tip kameralardan gelen görüntülerin, bilgisayarlar aracılığıyla ekranlardan izlenme, kayıt edilme ve ilgili geçmiş görüntü kayıtlarının tekrar izlenmesine olanak veren kayıt cihazları ile bu işlemlerin fonksiyonelliğini farklı amaçlara yönelik sağlayan video görüntü anahtarlayıcı, kontrol klavyeleri gibi yardımcı cihazlar ile gerektiğinde fotoğraf çekilmesini sağlayan kamera sistemini,
f) Sistem bakımını üstlenen firma: Kamera ve görüntü kayıt sistemini kuran ve/veya düzenli ve belli sürelerde bakım ve kontrolünü sağlayan, sistem arızası halinde arızanın giderilmesinde sorumlu olan yetkili firmayı,
g) Tebliğ: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’a İlişkin 2018-32/45 Sayılı Tebliğ’i,
ğ) YMBS: Yetkili Müessese Bilgi Sistemini,
ifade eder.

Kamera ve Görüntü Kayıt Sistemi

MADDE 4- (1) Yetkili müessese faaliyet izni/şube faaliyet izni aşamasında ya da adres değişikliği bildiriminde sistemi kuran firmadan alınacak kamera ve görüntü kayıt sisteminin kurulduğuna, düzenli olarak çalıştığına, elde edilen kayıtların kayıt tarihinden itibaren 1 yıl süreyle saklandığına ilişkin ıslak imzalı beyanın, yetkili müessese tarafından imzalanacak Genelge’nin Ek1’inde yer alan “Kamera ve Görüntü Kayıt Sistemi Genelgesi’ne Uyum Beyan Formu” ve Bakanlıkça talep edilen diğer belgelerin YMBS’ye yüklenmesi zorunludur.

(2) Yetkili müesseselerin kamera ve görüntü kayıt sistemleri ile elde edilen kayıtları haftalık olarak mevcut iş yerlerinden farklı bir lokasyonda veya bulut bilişim hizmetlerini kullanmak suretiyle aynı görüntü kalitesiyle yedeklemesi ve bu verileri en az 1 yıl süreyle saklaması zorunludur.

(3) Yetkili müesseselerin iş yerlerinde; işlem yapılan her bir vezneyi, döviz alım satım işleminin yapıldığı tüm alanları, kasayı, işlem noktalarını ve işlem yapanları gösterecek ve kör nokta barındırmayacak şekilde yeterli sayıda kameradan oluşan kamera ve görüntü kayıt sisteminin çalışır şekilde kurulu bulundurulması zorunludur.

(4) Yetkili müesseselerin kamera ve görüntü kayıt sisteminin sistem bakımını üstlenen bir ya da birden fazla firma ile en az 1 yıllık olmak üzere anlaşma yapmaları zorunludur. Yapılan anlaşmaya sistem bakımını üstlenen firmaya ait e-posta/elektronik bildirim ve telefon bilgilerinin açıkça yazılması zorunludur. Ayrıca, sistem bakımını üstlenen firma tarafından 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süreler içerisinde arızanın giderilmesine ilişkin bir hükmün anlaşmaya eklenmesi zorunludur.

(5) Sistemde kullanılacak bütün ekipmanların, 24 saat sürekli çalışma prensibine göre tasarlanması, ortamın iklim şartlarından ve tozdan etkilenmeyecek yapıda olması ve bu esaslar göz önüne alınarak kamera ve görüntü kayıt sisteminin kurulması ve muhafazası zorunludur.

(6) Yetkili müesseseler faaliyete ara verdikleri dönemde kamera ve görüntü kayıt sistemlerini çalışır durumda bırakmak zorundadır. Ancak bu dönemde yetkili müesseseler 5 inci maddenin birinci fıkrasındaki yükümlülükten muaftır.

(7) Kameraların saatlerinin güncel, doğru olması ve gerçekleştirilen DAB/DSB’de bulunan zaman bilgisi (saat ve dakika) ile aynı olması zorunludur.

(8) Kamera ve görüntü kayıt sisteminin kapatılmasını zorunlu kılan tadilat hallerinin varlığı durumunda önceden Bakanlığa bilgi verilmesi zorunludur.

Arıza bildirimleri
MADDE 5- (1) Kamera ve görüntü kayıt sisteminin iş yeri içerisinde bu Genelgede belirtilen alanları görecek şekilde konumlandırıldığı, sistemin ve görüntü kayıt fonksiyonunun çalışır durumda olduğu her gün kontrol edilir.

(2) Kamera ve görüntü kayıt sisteminde birinci fıkrada belirtilen ve her gün yapılan kontrol sonucu herhangi bir sebeple görüntü kalitesinin düşmesi, görüntü alımının durması, kamera lenslerinin dış bir etkenle kapatılması, herhangi bir sebeple kayıtların kaybolması/silinmesi veya sistemin devre dışı kalması vb. arızaların tespit edilmesi durumunda söz konusu arızaların giderilerek YMBS üzerinden Bakanlığa en geç arızanın başladığı andan itibaren 48 saat içerisinde bildirilmesi zorunludur. Söz konusu bildirime; arızanın başladığı tarihin, saat ve dakikanın, arızanın nedeninin, geçmiş verilerin kurtarılıp kurtarılamadığının ve kurtarılamadıysa açıklamasının yer aldığı sistem bakımını üstlenen firma raporunun eklenmesi zorunludur.

(3) Arızaların 48 saat içinde giderilemeyecek olması durumunda dahi arızanın başladığı andan itibaren 48 saat içerisinde YMBS üzerinden Bakanlığa bildirilmesi zorunludur.

(4) Faaliyete ara veren yetkili müesseselerin, ara verme süresi içerisinde meydana gelen arızaları faaliyete başladığı andan itibaren 48 saat içerisinde söz konusu arızaları gidererek YMBS üzerinden Bakanlığa bildirmesi zorunludur.

(5) Arızaların belirtilen süreler içerisinde giderilemeyecek olması durumunda sistem bakımını üstlenen firmanın hazırlayacağı, arızanın en geç hangi tarihte giderileceğini ve gerekçelerini açıklayan teknik raporun ya da konuya ilişkin diğer gerekçeleri tevsik eden belgelerin arıza bildirimine eklenmesi zorunludur. Mücbir sebep, haklı haller ve öngörülmeyen haller kapsamında Bakanlık ilave süre vermeye yetkilidir.

(6) Kamera ve görüntü kayıt sistemine ilişkin arıza bildirimlerinde, YMBS’de belirtilen ve başvuru kapsamında talep edilen bilgi ve belgelerin başvurulara eklenmesi zorunludur.

Geçiş Hükümleri ve Uygulama Esasları
MADDE 6 – (1) Bakanlıkça faaliyet izni verilen ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla faaliyette bulunan yetkili müesseselerin 30/06/2022 tarihine kadar kamera ve görüntü kayıt sistemlerini, Tebliğin 26 ncı maddesi ile bu Genelgede belirtilen hükümlerle uyumlu hale getirmeleri ve YMBS’deki ilgili modül üzerinden bildirimde bulunmaları zorunludur.

Yetki
MADDE 7- (1) Genel Müdürlük, bu Genelgenin tatbikatını temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, Genelgede öngörülmeyen halleri değerlendirmeye ve Genelgede öngörülen haller dışında kalan özel durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Genelge Bakanlık internet sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Genelge hükümlerini Genel Müdürlük yürütür.